A weboldal használatával elfogadod a mi
cookie kezelésünket!

Garancia

Jótállási, szavatossági feltételek

A vásárlót a polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. törvény (Ptk.) 6:157-6:174§. valamint a 151/2003. (IX.22) Kormány rendelet és mindenkor hatályos, a jótállási és szavatossági igényeket szabályzó rendelet alapján kötelező jótállást vállalunk. A gyártó (importőr) által biztosított jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza. A jótállás tartama berendezésenként eltérő, és a beüzemelés napjától számítódik.

A fogyasztó jogai

A fogyasztó választása szerint:

 • Javítást vagy cserét igényelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezettnek másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • A vásárolt készülék vételárának arányos leszállítását igényelhet, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, avagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a javítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének- a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy cseréhez fűződő érdeke megszűnt.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költségeket köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni a 49/2003. (VII.30) GKM 4.§ (2) rendelet szerint. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.

A kijavítás során kizárólag új alkatrész építhető be.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Amennyiben a Fogyasztó szervizhívást kezdeményez és a készülék hibátlannak bizonyul, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt a Fogyasztónak meg kell fizetnie. Ilyen este például: távirányítóban lemerült az elem, nem volt áramszolgáltatás, nem volt internet szolgáltatás.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az eladóval közölni! A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelemből okozott kárért a Fogyasztó felelős.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavításával érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség az Eladót terheli. A dolognak a kicserélésével vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Ha a termék meghibásodásában a Fogyasztó terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, az igény teljesítésével felmerült költségeket, közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó kötelezettségről és az ehhez szükséges ismeretekről az Eladó tájékoztatást adott. 151/2013. (IX.22) Kormány rendelet 7.§: ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól vagy üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat a Ptk.6.159. § (2) bekezdésének pontja szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem tekinthető hibának az, amennyiben a Fogyasztónak a klímaberendezés zajszintje nem felel meg, de az méréssel alátámasztva nem haladja meg a készülékhez tartozó műszaki specifikációban megadott értéket. Meghibásodás esetén az üzemeltetés helyén kell javítani a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg- nál nehezebb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi poggyászként nem szállítható terméket. Ha a javítás nem végezhető el a helyszínen, a le és felszerelésről, valamint a szervizbe és visszaszállításról az Eladó vagy Forgalmazó gondoskodik.

A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

 • Jótállási jegy hiánya
 • Hiányosan kitöltött jótállási jegy.
 • A berendezés adattáblája vagy gyári száma hiányos, rongált, módosított.
 • Helytelen mozgatás, tárolás.
 • Szakszerűtlen rendszertervezésből szerelésből vagy telepítésből adódó meghibásodás.
 • Nem rendeltetésszerű használat.
 • Kötelezően előírt éves karbantartások hiánya.
 • Erőszakos külső behatás által okozott rongálódás.
 • Elemi kár vagy egyéb, a gyártón, forgalmazón kívül eső ok miatti meghibásodás.